Informacja

WAŻNE DLA PACJENTÓW!

 

W ZWIĄZKU Z OGROMNYM NASILENIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH
W GODZ. OD 7:30 - 10:00

-   OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ NA PORADY E-RECEPTOWE

(POWTÓRZENIE LEKÓW, RECEPT PRZY SCHORZENIACH PRZEWLEKŁYCH)

 PROSIMY O REJESTRACJĘ TELEFONICZNA OD GODZ. 10:00

Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED SKOŃCZENIEM LEKÓW  

WAŻNA INFORMACJA !

 

Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 roku określającego wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza POZ oraz warunki ich realizacji jedynie w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza POZ jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. W innych przypadkach są one udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

W związku z trudną sytuacją pandemiczną nie jest możliwe wykonanie wszystkich świadczeń w dniu ich zgłoszenia. Kolejność ich realizacji jest ustalana przez lekarza wg ważności zgłaszanych dolegliwości oraz aktualnych możliwości kadrowych. W razie braku takich możliwości można uzyskać pomoc w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia należy jak dotychczas korzystać ze świadczeń państwowego ratownictwa medycznego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stwierdzania zgonu i wydawania kart zgonu wymienione czynności powinny być wykonane w terminie 12 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby. Priorytetem dla lekarza POZ jest udzielanie świadczeń dla osób chorych wg harmonogramu pracy świadczeniodawcy. Z uwagi na zaostrzony rygor sanitarno-epidemiologiczny stwierdzanie zgonu będzie miało miejsce po wyczerpaniu listy oczekujących na świadczenia. Lekarz POZ nie jest uprawniony do podejmowania czynności w stosunku do osób zmarłych będących w izolacji czy na kwarantannie. Przypadki takie należy zgłaszać do dyspozytora ratownictwa medycznego.

 

 

Informacja

Każdy pacjent, również bez infekcji  zgłaszający chęć wizyty u lekarza uzyska najpierw Teleporade pod nr telefonu:

SG ZOZ ŻABNO:
Rejestracja telefoniczna tel. 14 645 64 78
Centrala główna   REJESTRACJA-  ( wew. 22/ 24)

Dodatkowo numery umożliwiające wejście na Centralę (po połaczeniu należy wybrać nr wewnętrzny, który potrzebujemy):
tel. 14 645 64 38
tel. 14 645 47 11
tel. 14 645 65 57
tel. kom. 509 933 268

wew. 22/ 24  rejestracja
wew. 21 rehabilitacja
wew. 23 zabiegowy
wew. 26  poradnia gin.- położ.

WOZ Niedomice - 14 645 71 11 / 534 066 549
WOZ Łęg Tarnowski - 14 645 11 76 / 530 342 592

WOZ Otfinów - 14 645 23 13 / 536 132 002
GOZ Wietrzychowice - 14 641 80 08 / 533 797 388

 

Teleporady w POZ

 

Od 27 października 2020r. teleporady w POZ będą udzielane zgodnie z nowym standardem organizacyjnym Ministra Zdrowia, który obejmuje:

 • informowanie w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej świadczeniodawcy POZ, a na żądanie pacjenta  również telefonicznie  o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem praw pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym
 • informowanie NFZ przez świadczeniodawcę POZ o numerze telefonu, pod którym są udzielane teleporady (w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie)
 • potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady przed jej udzieleniem tożsamości pacjenta
 • zamieszczenie przez osobę udzielającą teleporady adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady
 • przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność  w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady
 • stosowanie przez świadczeniodawcę  POZ rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem (w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji  medycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych)
 • udzielenie świadczenia zdrowotnego w  przypadku gdy teleporada jest wystarczająca dla oceny problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem po ustaleniu takiej możliwości przez osobę udzielającą teleporady na podstawie wywiadu i analizy  dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego
 • poinformowanie pacjenta przez osobę udzielająca teleporady o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem  jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady po ustaleniu tego na podstawie wywiadu i analizy dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Informacja

 

W przypadku gdy pacjent nie ma ubezpieczenia (brak potwierdzenia w systemie EWUŚ) może dosłać e-mailowo (sgzozzabno@poczta.onet.pl) lub przesłać sms-em zdjęcie podpisanego własnoręcznie oświadczenia.

To samo dotyczy:

 • aktualnej informacji o leczeniu w poradni specjalistycznej,
 • kart informacyjnych ze szpitala,
 • wyników badań.

 

 

Strony