Zasady współpracy Świadczeniodawców

 

Zasady współpracy Świadczeniodawców w systemie opieki zdrowotnej w trakcie diagnozowania i leczenia pacjenta oraz zlecania badań i ich finansowania

 1. Lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje posługiwanie się skierowaniami i drukami wg wzoru określonego przez NFZ;
 2. Lekarz specjalista informuje lekarza kierującego i lekarza sprawującego podstawowa opiekę zdrowotną nad ubezpieczonym o wyniku konsultacji;
 3. Lekarz obejmujący ubezpieczonego stałym leczeniem specjalistycznym zobowiązany jest do okresowego (co najmniej raz na 6 m-cy) przekazywania informacji o przebiegu leczenia lekarzowi POZ, do którego zdeklarowany jest ubezpieczony.
 4. Lekarz POZ kierując ubezpieczonego do lekarza specjalisty lub do szpitala zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych zawartych w wykazie określonym w odrębnych przepisach (Rozporządzenie MZ z dnia 30 kwietnia 2003 r.), zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyką medyczną w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.
 5. W przypadku kierowania ubezpieczonego z jednej poradni specjalistycznej do drugiej, jako badania wstępne przekazywane są badania wykonane w ramach diagnostyki w poradni kierującej oraz badania diagnostyczne wykonane w innych placówkach, stanowiące jedność diagnostyczną, a ukierunkowane zgodnie z podstawową przyczyną skierowania.
 6. W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu (art. 121 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ), wszystkie wymagane badania wykonuje Świadczeniodawca, do którego zgłosił się ubezpieczony.
 7. W przypadku gdy ubezpieczony objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego, lekarz specjalista zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników badań diagnostycznych, zgodnie z rozpoznanym schorzeniem, aktualną wiedzą i praktyka medyczną w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania. Koszty tych badań pokrywa kierujący lekarz specjalista.
 8. W przypadku gdy ubezpieczony objęty leczeniem specjalistycznym wymaga wykonywania badań kontrolnych ( w tym z zakresu poz), pozostających w związku ze sprawowanym leczeniem specjalistycznym, skierowanie na te badania wydaje oraz pokrywa ich koszty lekarz specjalista.
 9. W przypadku zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia na oddział szpitalny, w tym także na leczenie operacyjne, wykonanie dalszych dodatkowych badań, wymaganych w określonym oddziale szpitalnym leży po stronie szpitala.
 10. Pacjent po zakończeniu hospitalizacji lub po udzieleniu świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć powinien zostać zaopatrzony w stosowne skierowania do lekarzy specjalistów, recepty oraz wyniki wstępnych badań diagnostycznych wykonanych w toku udzielania świadczeń. Niedopuszczalne jest odsyłanie pacjenta jedynie w celu otrzymania skierowań lub recept do lekarza poz.
 11. Zalecenia zawarte w karcie wypisowej ze szpitala, dotyczące koniecznych konsultacji specjalistycznych, są traktowane jak skierowanie do danego specjalisty. Nie ma konieczności uzyskiwania ponownego skierowania, potwierdzającego zalecenia z karty wypisowej.
 12. Zalecenia zawarte w karcie wypisowej ze szpitala, dotyczące dalszego postępowania wobec pacjenta po wyjściu ze szpitala, powinny być przestrzegane przez lekarzy prowadzących ambulatoryjne leczenie, będące następstwem hospitalizacji.
 13. W przypadku opieki nad pacjentem sprawowanej przez lekarzy specjalistów, do których nie są wymagane skierowania, tj. ginekolog i położnik, stomatolog, dermatolog i wenerolog, onkolog, psychiatra, okulista, lekarz prowadzący leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, lekarz prowadzący leczenie osób zakażonych wirusem HIV, lekarz prowadzący leczenie osób chorych na gruźlicę, lekarz prowadzący leczenie inwalidów wojennych - lekarz specjalista prowadzący leczenie pacjenta zleca wszystkie badania niezbędne (i pokrywa ich koszty) w trakcie procesu terapeutycznego.
 14. Pielęgniarka opieki długoterminowej zobowiązana jest do informowania lekarza POZ i pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej, do których zadeklarowany jest ubezpieczony o rozpoczęciu i zakończeniu udzielania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej.