WAŻNA INFORMACJA !

 

Na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 24 września 2013 roku określającego wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza POZ oraz warunki ich realizacji jedynie w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy świadczenie lekarza POZ jest udzielane w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy. W innych przypadkach są one udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

 

W związku z trudną sytuacją pandemiczną nie jest możliwe wykonanie wszystkich świadczeń w dniu ich zgłoszenia. Kolejność ich realizacji jest ustalana przez lekarza wg ważności zgłaszanych dolegliwości oraz aktualnych możliwości kadrowych. W razie braku takich możliwości można uzyskać pomoc w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W sytuacji zagrożenia zdrowia i życia należy jak dotychczas korzystać ze świadczeń państwowego ratownictwa medycznego.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stwierdzania zgonu i wydawania kart zgonu wymienione czynności powinny być wykonane w terminie 12 godzin od chwili zgłoszenia takiej potrzeby. Priorytetem dla lekarza POZ jest udzielanie świadczeń dla osób chorych wg harmonogramu pracy świadczeniodawcy. Z uwagi na zaostrzony rygor sanitarno-epidemiologiczny stwierdzanie zgonu będzie miało miejsce po wyczerpaniu listy oczekujących na świadczenia. Lekarz POZ nie jest uprawniony do podejmowania czynności w stosunku do osób zmarłych będących w izolacji czy na kwarantannie. Przypadki takie należy zgłaszać do dyspozytora ratownictwa medycznego.