Teleporady w POZ

 

Od 27 października 2020r. teleporady w POZ będą udzielane zgodnie z nowym standardem organizacyjnym Ministra Zdrowia, który obejmuje:

  • informowanie w miejscu wykonywania świadczeń oraz na stronie internetowej świadczeniodawcy POZ, a na żądanie pacjenta  również telefonicznie  o warunkach udzielania teleporad z uwzględnieniem praw pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym
  • informowanie NFZ przez świadczeniodawcę POZ o numerze telefonu, pod którym są udzielane teleporady (w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie)
  • potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady przed jej udzieleniem tożsamości pacjenta
  • zamieszczenie przez osobę udzielającą teleporady adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady
  • przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność  w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady
  • stosowanie przez świadczeniodawcę  POZ rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem (w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji  medycznej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych)
  • udzielenie świadczenia zdrowotnego w  przypadku gdy teleporada jest wystarczająca dla oceny problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem po ustaleniu takiej możliwości przez osobę udzielającą teleporady na podstawie wywiadu i analizy  dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego
  • poinformowanie pacjenta przez osobę udzielająca teleporady o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem  jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady po ustaleniu tego na podstawie wywiadu i analizy dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.